Seko mums

(0 produkti Eur 0)

Pirkuma summa: 0 EUR

Preču pasūtījuma-pirkuma Līguma izpildes noteikumi

 1. Noteikumi (turpmāk - Noteikumi) nosaka preču pasūtījuma un pirkuma kārtību SIA MNL veikalos: veikalā „MNL” Jelgavā, veikalā „MNL” Ventspilī, veikalā „MNL” Liepājā, veikalā „MNL” Jūrmala un noteikumus piemēro, kad Pircējs pasūta un pērk SIA MNL veikalos piedāvātās preces un ar to iegādi saistītos pakalpojumus.
 2. Pārdevējs ( turpmāk – Pārdevējs) ir SIA MNL, reģistrācijas Nr. 4360300648, juridiskā adrese: Ganību iela 53, Jelgava, LV-3007.
 3. Pircējs (turpmāk –Pircējs) ir fiziska vai juridiska persona, kas pasūta un iegādājas preces un ar to iegādi saistītos pakalpojumus SIA MNL veikalos.
 4. Līdz ar Pircēja veikto preču pasūtījumu Noteikumi kļūst par Pircēja un Pārdevēja pirkuma līguma noteikumiem, kas ir abiem līgumslēdzējiem obligāts juridisks dokuments. Ja Pircējs pasūta preces, ir uzskatāms, ka Pircējs ir iepazinies ar Noteikumiem un pilnīgi tiem piekrīt un apņemas tos ievērot.
 5. Pēc Pircēja pieprasījuma par Preces iegādi Pārdevējs noformē Pasūtījumu (turpmāk – Pasūtījums), kurā tiek noteikti visi būtiskie Preces pirkuma un piegādes noteikumi. Pircējam uz e-pastu nosūta rēķinu, kurā tiek noteikti preces pirkuma, ar to iegādi saistītās piegādes izmaksas. Pārdevējs uzsāk Pasūtījuma izpildi pēc rēķina 100% apmaksas, kuras apmērs noteikts Pasūtījumā.
 6. Pārdevējs pārdod un Pircējs pērk, par Pasūtījumā vai Pavadzīmē norādītajām cenām, Preces un ar to iegādi saistītos pakalpojumus (turpmāk-Prece), kuras summa, ieskaitot nodokļus, veido Preces cenu (turpmāk - Līguma summa). Pircējs samaksā Pārdevējam par Precēm saskaņā ar Preču piegādes Pavadzīmi (turpmāk – Pavadzīme), tajā noteikto Līguma summu, ievērojot Pavadzīmē noteikto kārtību un termiņus.
 7. Par Līguma summas apmaksas dienu ir uzskatāma diena, kad nauda ir saņemta Pārdevēja kontā vai skaidrā naudā Pārdevēja kasē. Pircēja vārdā maksājumus var veikt trešā persona, maksājumā norādot apmaksājamo Pavadzīmi un informāciju par Pircēju.
 8. Preces kļūst par Pircēja īpašumu brīdī, kad Pircējs ir samaksājis Līguma summu un citus maksājumus (līgumsodi u.tml.), un Preces ir nodotas Pircējam kopā ar Pavadzīmi vai kases čeku. Kopā ar īpašumtiesībām uz Preci, pie Pircēja pāriet Preces bojāšanas risks, kā arī atbildība par Mēbeļu transportēšanas, ekspluatācijas un kopšanas instrukcijas (sk.zemāk) neievērošanu.
 9. Pie Preču saņemšanas Pircēja pienākums ir pārbaudīt Preces pilnīgu atbilstību Pasūtījumam. Jebkādā Preces neatbilstības Pasūtījumam gadījumā, Pircējs nekavējoties sastāda brīvā formā noformētu rakstisku pretenziju Pārdevējam, vai norādot neatbilstības, veic attiecīgas atzīmes preču piegādes Pavadzīmē. Pretenziju vai ierakstu, par Preces neatbilstību Pasūtījumam, abas puses (Pircējs un Pārdevējs) apliecina ar saviem parakstiem. Par jebkādām Preces neatbilstībām Pasūtījumā, kuras varēja, bet netika atklātas pie Preces saņemšanas un Pavadzīmes parakstīšanas, Pircējs nav tiesīgs izvirzīt pretenzijas, tās uzskatāmas par nepārprotamām, nokavētām un netiek pieņemtas izskatīšanai. Preces saņemšana un neatbilstību Pasūtījuma nepārbaudīšanai, kas veikta Pircējam klāt neesot, bet Pircēja pilnvarotas personas klātbūtnē, Pircēju neatbrīvo no augstākminētās atbildības.
 10. Pircējs apliecina, ka personas, kuras saņem Preci ir pilnvarotas to darīt, kā arī ir pilnvarotas parakstīt ar Preču saņemšanu un Preču stāvokli saistītus dokumentus (Pasūtījumus, Pavadzīmes, pieņemšanas-nodošanas aktus, defektu konstatēšanas aktus u.tml.). Pircēja (tā pārstāvja) paraksts ir apliecinājums, tam, ka Pārdevējs izpildījis Pasūtījumu un Pircējs saņēmis Preces atbilstoši Pasūtījumam, attiecīgajā sortimentā, daudzumā, iepakojumā un ar atbilstošu marķējumu.
 11. Pārdevējs nenes atbildību par Pircēja izvēli. Pircējs, parakstot Pavadzīmi, apliecina, ka ir pilnībā realizējis savu izvēles brīvību, izteicis savu gribu un iegādājies tieši tādas Preces, kādas vēlas, saņemot pilnīgu informāciju par Precēm un saņēmis neierobežotas iespējas pārliecināties par Preces īpašībām (iepakojuma veidu, transportēšanas gabarītiem, atšķirībām no veikala parauga u.tml.), derīgumu un atbilstību Pircēja vajadzībām, vēlmēm un iespējām.
 12. Pircējs ir informēts, ka, atkarībā no Preces ražotāja, Preces var būt gan samontētā veidā, gan iepakojumā. Preces montāža neietilpst Pārdēvēja pienākumos un ir maksas pakalpojums, par kuru Pasūtījumā var būt noteikta atsevišķa vienošanās par atsevišķu šī pakalpojuma cenu.Pircējs uzņemas atbildību par Preces montāžas kvalitāti, ja vien neizvēlas kvalificēta montāžas speciālista pakalpojumu. Pircējs atbild par Preces pareizu ekspluatāciju un piekrīt tam, ka garantijas saistības attiecas tikai uz ražotāja defektiem.
 13. Pārdevējs piegādā Preci līdz 30 dienu laikā pēc Pasūtījuma 100% apmaksas veikšanas. Par Preces piegādes termiņa kavējumu, Pircējs ir tiesīgs prasīt no Pārdēvēja līgumsodu 0,5% apmērā no samaksātās naudas summas par katru nokavēto dienu. Ja kavējums pārsniedz 15 (piecpadsmit) dienas, tad Pasūtījums tiek uzskatīts par izbeigtu un Pārdevējs atgriež Pircējam visu saņemto naudas summu.
 14. Pircēja un Pārdevēja attiecības regulē šie Noteikumi, kā arī Latvijas Republikas tiesību akti. Rodoties zaudējumam, vainīgais līgumslēdzējs atlīdzina otram līgumslēdzējam tiešos zaudējumus atbilstoši Latvijas Republikas tiesību aktiem. Strīdus risina sarunās. Ja neizdodas vienoties, strīdu risina Latvijas Republikas tiesību aktos noteiktajā kārtībā.

Mēbeļu transportēšanas, ekspluatācijas un kopšanas instrukcija

1. Mēbeļu transportēšana, izpakošana, montāža.

 1. 1.1. Pie pārvadāšanas vai uzglabāšanas nepieļaut mēbeļu nonākšanu mitrā vidē. Uz preces aizliegts kāpt, novietot smagumus, mest vai pārvietojot bojāt.
 2. 1.2. Mēbeļu izpakošanai no iepakojuma nedrīkst izmantot asus priekšmetus, kuri varētu sabojāt mēbeles. Pārbaudiet iepakojuma sastāvdaļu ārējo stāvokli un komplektāciju. Saglabājiet oriģinālo iepakojumu līdz preces montāžas beigām. Saglabājiet mēbeļu montāžas instrukciju visu preces garantijas laiku.
 3. 1.3. Aizliegts uzsākt preces montāžu, ja tiek atklāta neatbilstība vai ražošanas defekts. Minētajā gadījumā, Pircējs uzrāda pārdēvējam nemontētu preci oriģinālajā iepakojumā.
 4. 1.4. Lai nepieļautu deformāciju, mēbeļu montāžai un turpmākai ekspluatācijai jānotiek uz līdzenas virsmas, saskaņā ar instrukciju (ja tāda paredzēta).

2. Mēbeļu ekspluatācija, kopšana un tīrīšana.

 • 2.1. Mēbeles drīkst ekspluatēt sausās, vēdināmās telpās pie t.+ 10°..+30°C un gaisa mitruma 50-70% lai nepieļautu pelējuma rašanos. Tās aizliegts novietot siltuma avotu tuvumā, jāizvairās no tiešiem saules stariem. Uzskaitīto noteikumu neievērošana var novest pie deformācijām, materiālu bojājuma, izbalējuma, kā arī saīsināt kalpošanas ilgumu. Mēbeles atļauts tīrīt ar sausu, mīkstu materiālu, pielietojot tam paredzētos kopšanas līdzekļus. Nepieļaut alkohola, šķīdinātāju, citu ķīmisko vielu nokļūšanu uz mēbelēm, kā arī to atstāšanu zem ūdens ietekmes. Pircējs atbildīgs par tīrīšanas līdzekļu pielietojumu. Nepareizi koptām mēbelēm var mainīties izskats, materiāla īpašības un/vai rasties plaisas.
 • 2.2. Periodiski pārbaudiet mēbeļu stiprinājumu stingrību un nepieciešamības gadījumā pievelciet tos ciešāk, jo iespējams lietošanas laikā tie kļūst vaļīgi. Pārmērīga slodze pie nepareizas lietošanas, asi vai karsti priekšmeti, ka arī mitruma, ūdens vai citu šķidrumu iedarbība var sabojāt mēbeles.
 • 2.3. Dabīgās un mākslīgās ādas mēbeļu elementiem var atšķirties krāsas tonis. Nepareizi kopta dabīgā vai mākslīgā āda, kontaktējot ar krāsotiem materiāliem(džinsi u.tml.) var pārņemt citu materiālu krāsu toni. Pūkainiem audumiem, ķermeņa svara, mitruma un siltuma ietekmē, raksturīgs "nosēdēšanas" efekts, saspiežoties auduma pūka novirzās, radot "traipa" efektu. Tā ir auduma īpašība, nevis defekts. Mīksto mēbeļu deformācijas un auduma toņu atšķirības līdz 10% netiek uzskatītas par defektu, lietošanas laikā dabīgā āda var pastiepties un sākt nedaudz krokoties. Dīvānu spilvenu pildījums ar laiku var sakristies un manīt formu. Pēc vajadzības sakratot tos, var uzlabot formu.
 • 2.4. Auduma, dabīgas/mākslīgas ādas partijas krāsa, kā arī koka apdares elementu raksts un krāsa var atšķirties no cita veikala parauga. Mīkstām mēbelēm polsterējuma cietība var atšķirties, atkarībā no pielietotā auduma veida. Mīksto mēbeļu sēdvietām un atzveltnēm ir dažāda slodze un auduma spriegojums. Sēdvietas tapsējums var palikt vaļīgāks un nedaudz krokoties, to var izgludināt ar roku, novadot vaļīgo audumu aiz dīvāna malām.
 • 2.5. Izvelkot (saliekot) transformācijas daļu, pielietojiet vienmērīgu spēku konstrukcijas vidū, nedrīkst raut aiz izvelkamās daļas vienas malas. Uz krēsliem (izņemot specializētus krēslus, aprīkotus ar šādu funkciju) nedrīkst šūpoties, nedrīkst pārnest svaru no 4 kājām uz divām. Uz mēbelēm aizliegts kāpt, lēkāt, gāzties, izmantot sportam, sēdēt uz krēslu vai dīvānu roku balstiem un atzveltnēm. Mīkstās mēbeles ir paredzētas sēdēšanai un gulēšanai. Pavirša(nepareiza) mēbeļu pārvietošana var izraisīt bojājumus. Pārdevējs neatbild par klienta bojāto preci. Uz šādiem gadījumiem garantija neattiecas.
 • 2.6. Mēbeles nav paredzētas demontāžai un atkārtotai montāžai. Uz bojājumiem, kas radušies preci demontējot un atkārtoti montējot, garantija neattiecas.

3. Garantija un Pretenziju pieteikšanas kārtība.

 • 3.1. Pretenziju pieteikšanas kārtība.
  Pircējs ir tiesīgs pieteikt prasījumu Pārdevējam par preces neatbilstību Līguma noteikumiem 2 gadu laikā no pirkuma brīža. Izmantojot šo iespēju, Pircējam jāuzrāda pirkumu apstiprinošs dokuments: pirkuma čeks vai pavadzīme. Visām SIA MNL piedāvātajām precēm ir ražotāja garantija. Gadījumā, ja prece ir bojāta, salūzusi vai kā savādāk neapmierina Pircēja prasības, lūgums sazināties ar Pārdevēju, zvanot +371 28632334, rakstot eveikals@mnl.lv vai dodoties uz kādu no SIA MNL veikaliem.
  Pircējs var pieteikt garantijas remontu SIA MNL veikalos, kurā ir iegādāta prece. Šis punkts un garantija attiecās tikai uz Pircējiem, kuri ir fiziskās personas un ir ievērojuši P.l. un P.2.
  Aizliegts turpināt preces izpakošanu vai veikt montāžu, ja konstatēts preces vizuāls defekts (plaisa, bukte, mitruma ietekmes radīts pampums, saplēsts stikls u.c.).
  Garantija netiek piemērota un/vai Pircēja prasījums netiek apmierināts, ja:

  • defekts ir radies nepareizas montāžas/lietošanas rezultātā;
  • defekts ir radies dabiskās nolietošanās rezultātā;
  • Pircējs neievēro preces ekspluatācijas noteikumus un ražotāja instrukcijā minētos noteikumus;
  • Pircējs nevar uzrādīt preces iegādi apliecinošu dokumentu;

  Prasījuma pieteikumam Pircējs pievieno pirkuma čeku, pavadzīmi, pasūtījuma apstiprinājumu, montāžas instrukciju ar defektīvas detaļas atzīmi.
  Prece, kurai defekts atklājies izpakošanas vai montāžas laikā, obligāti jāuzrāda oriģinālajā iepakojumā. Foto ar preces iepakojumu un defektu, jāpievieno pieteikumam.
  Ja Precei tiek konstatēts ražotāja defekts, tad Pircējs ir tiesīgs pieprasīt preces remontu.
  Ja remonts nav iespējams vai lietderīgs, tad prece tiek apmainīta pret tādu pašu vai līdzvērtīgu. 
  Pircējs ir tiesīgs pieprasīt naudas atgriešanu tikai tādā gadījumā, ja preces remontu vai aizstāšanu nevar veikt saprātīgā laika periodā.

 • 3.2. Garantija.
  Garantija nozīmē, ka Pārdevējs nodrošina preces funkcionalitātes saglabāšanos un preces atrašanos labā darba kārtībā garantijas periodā. Garantijas remontā neietilpst preces kopšana, apkope, bojātu detaļu maiņa. Uz Pircēja remontēto Preci garantija neattiecas.
  Garantija neattiecas uz preci, kurai:

  • beidzies garantijas termiņš;
  • ekspluatācijā nav ievērots kāds no lietošanas instrukcijas noteikumiem;
  • bojājumi radušies patērētāja apzinātas vai kļūdainas rīcības dēļ vai izmantošanas neparedzētiem mērķiem;
  • defekts vai bojājuma cēlonis ir preces neatbilstoša kopšana;
  • prece tikusi pakļauta kukaiņu, mitruma vai mehāniskiem bojājumiem;
  • ir pārslogoti transformācijas mehānismi;
  • ir izmantota profesionālai vai saimnieciskai darbībai (ja tas nav paredzēts lietošanas instrukcijā);
  • montāžu veicis nekvalificēts mēbeļu montētājs vai veikta nekvalitatīva montāža;
  • atklātas izmaiņas Preces konstrukcijā vai remonts;
  • prece bojāta Force Major rezultātā;
  • ir dabisks nodilums;
  • ja pārdevējs pirms preces pārdošanas ir brīdinājis par preces pazemināto kvalitāti.
 • 3.3. Atteikuma tiesības.
  Atteikuma tiesības ir patērētāja tiesības 14 dienu laikā vienpersoniski atteikties no līguma, nemaksājot līgumsodu, procentus vai zaudējumu atlīdzību.
  Pircējs uzņemas atgriezt Preci pārdevējam par saviem līdzekļiem un Pārdevējs nodrošina par Preci samaksātās naudas summas (neieskaitot piegādes, montāžas izmaksas) atmaksu nekavējoties, ne vēlāk kā 30 dienu laikā no pircēja rakstveida atteikuma saņemšanas dienas.
  Atteikuma pieprasījuma veidlapa aizpildītā veidā Pircējam jānosūta SIA MNL pa pastu vai jāiesniedz kādā no SIA MNL veikaliem. (Izdrukāt veidlapu)

  Šie Noteikumi balstīti uz Eiropas ražotāju noteikumiem un saskaņoti ar LR likumdošanu. Gadījumos, ja netiek ievēroti dotie Noteikumi, kas saistīti ar Mēbeļu transportēšanas, ekspluatācijas un kopšanas instrukciju, visu atbildību nes Pircējs.

Distances līgums
Iepirkšanās kārtību interneta veikalā MNL nosaka LR 2014.gada 20.maija LR Ministru kabineta noteikumi Nr. 255 "Noteikumi par distances līgumu".
Pircējam ir tiesības atkāpties no līguma 14 kalendāro dienu laikā un atgriezt preci pārdevējam. Preces atgriešanas gadījumā visa par preci veiktā samaksa tiek atgriezta. Prece ir jāatgriež pilnā tās komplektācijā, kvalitātē un iepakojumā, kādā to piegādājis pārdevējs, ieskaitot visas preces sastāvdaļas.
MNL SIA patur tiesības atteikt šī līguma izpildi, ja nav saglabāts pirkuma apliecinošs dokuments.

Informācija pircējam:

 • MNL SIA interneta veikala piedāvātais piedāvājums ir spēkā, kamēr preces pieejamas noliktavā. Preču atlikumiem ir informatīvs raksturs, to atjaunošana notiek 1 reizi dienā.
  Preču cenas norādītas EUR ar iekļautu PVN 21%. Cenā nav iekļauta maksa par piegādi un/vai montāžu.
 • Interneta veikalā apskatāmo preču attēli var nedaudz atšķirties no piedāvātās preces.
 • Preču aprakstiem ir informatīva nozīme, parametros vai komplektācijās var būt ražotāju noteiktās izmaiņas vai modifikācija.